Tietosuoja savoksi

Ossuuskunta Maetomuan meijer räpelöi ylleensä lehmäntissejä ja maetopäniköetä. Vuan toesinaan myö räpelöijjään immeisten tietoja. Vaekkapa jos kaappias tilloo meiltä Maetomuan rotteiinipitosta raejuustoo taekka joku neitokaenen vetäsöö voeton meijän Veispuuk-kilipaelussa, nii pittäähän meijän tietee oekee osote, jottei kaek mualiman hyvä mäne iliman iestä nuapurin Veksille. (Veksi hommatkoon ite rotteiinijuustonsa ja piävoettonsa, on sillä rahhoo.)

Immeisten osotteita ja muita intiimejä sallaisuuksia myö ei levitellä jouten päiten kylillä niinku Veksi lompsaansa. Visusti pietään sallaisuuksista huolta – suattais meinaan aeka kuttumaista olla, jos kesken lupsakan työpäevän joutus paskoo tuulettimesta siivoomaan.

Pijetään mielessä, että jokkaesella on lupa nähä ja poestaa omat tietosa. Ja muutonkin ollaan immeisiks eikä turhan päite hötkyillä.

Haaskempata tämä muanpiällinen elämä on, jos joutaa levittämmään Maetomuan voeta sekä aa- että pee-puolelle leivänkannikata.

 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Osuuskunta Maitomaa
Kuopiontie 2, Tietoniekantie 4, 77600 Suonenjoki
Puhelin: asiakaspalvelu 050 350 9675
arja.immonen@maitomaa.fi

2. Rekisterin nimi
Osuuskunta Maitomaan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet
Osuuskunta Maitomaan asiakasrekisterin asiakastietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja asiakashallinta. Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakkaan palveleminen.
 • Sopimusvelvoitteen toteuttaminen
  • Myyntitoimintojen, toimitusten sekä laskutuksen mahdollistaminen.
 • Asiakaspalautteiden hallinta
  • Rekisteriin tallennetaan palautelomakkeella tai suoraan asiakaspalvelun kautta ilmoitetut tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, hyvityksen toimittamiseen ja oman toiminnan parantamiseen. Asiakkaan antamia tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Rekrytointitarkoitukset
 • Markkinointikilpailujen järjestäminen
  • Asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu osallistujan vapaaehtoiseen suostumukseen.
  • Osuuskunta Maitomaa järjestää erilaisia vapaaehtoisia arvontoja sosiaalisissa medioissa, näihin osallistuminen ei vaadi erikseen asiakkuutta Osuuskunta Maitomaan kanssa, vaan arvonnan säännöt ovat kerrottu jokaisessa markkinointikilpailussa erikseen.
  • Markkinointikilpailun voittajan tietoja käytetään pelkästään mahdollisen palkinnon lähettämiseen markkinointikilpailun voittajalle.

Osuuskunta Maitomaa huolehtii siitä, että oikeutettuun etuun perustuva käsittely on asiakkaan etuihin nähden oikeasuhteista ja vastaa asiakkaan kohtuullisia odotuksia. Henkilötietojen käsittely saattaa perustua oikeutettuun etuun esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • Asiakkuuden analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen
 • Tutkimus ja tilastointi

4. Rekisterin henkilötiedot
Osuuskunta Maitomaan asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot
 • Yhteystiedot:
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
 • Kotikuntatiedot
 • Asiointikieli
 • Yksilöivät tunnisteet
 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
  • Henkilötunnus
  • Asiakasnumero
  • Y-Tunnus
 • Tilaus- ja laskutushistoria
 • Ryhmittelytiedot
 • Muut asiakkaan antamat tiedot (reklamaatiot ja palautteet, rekrytointitarkoitukseen liittyvät tiedot)

5. Tietolähteet
Asiakastietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen laatimisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana. Asiakkaaseen liittyviä tietoja saadaan myös

 • Asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden kautta
 • Maitomaa.fi verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta, tai maitomaa.fi rekrytointilomakkeen kautta
 • Markkinointikilpailuista
 • Julkisista yritystietojärjestelmistä

6. Henkilötietojen vastaanottajat
Osuuskunta Maitomaan keräämiä henkilötietoja käytetään pelkästään osuuskunnan sisäiseen käyttöön. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muuten kuin Postin ja kuljetusyhtiöiden käyttöön toimitettaessa toimituksia asiakkaalle.

7. Tietojen siirrot kolmansiin maihin ja siirtojen suojatoimet
Osuuskunta Maitomaan asiakasrekisteristä ei siirry mitään henkilötietoja kolmansiin maihin.

Osuuskunta Maitomaalla on käytössä Office 365 ohjelmisto, joten asiakkaan sähköpostilla antamien tietojen säilytyspaikka saattaa olla jokin muu maa kuin Suomi. Officen ydinasiakastietojen säilytyspaikaksi on määritetty Eurooppa. Tietojen säilytyspaikka määräytyy Microsoftin tietojenkäsittelypolitiikan mukaan. Microsoftin henkilötietojen käsittelystä löytyy lisää tietoa Microsoftin tietosuojalausekkeesta:

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement

Microsoft noudattaa EU-U.S. Privacy Shield- ja Swiss-U.S. Privacy Shield -järjestelyiden periaatteita. Lisätietoja saat:

https://www.privacyshield.gov/welcome

8. Henkilötietojen säilytysaika
Osuuskunta Maitomaa säilyttää vain Osuuskunta Maitomaan toiminnan ja henkilötietojen käsittelytarkoitusten kannalta oleellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Rekrytointitarkoitukseen kerättäviä henkilötietoja säilytetään asiakkaan suostumuksella yhden (1) vuoden ajan, muussa tapauksessa yhden (1) kuukauden ajan. Asiakkaan henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä yhden (1) kuukauden kuluttua asiakassuhteen päättymisen jälkeen, pois lukien lainsäädännön velvoittamat aineistot, kuten esimerkiksi tositteet ja muut kirjanpitoaineistot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Osuuskunta Maitomaa käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Osuuskunta Maitomaa varmistaa asiakasrekisterin tietoturvallisuuden, käytettävyyden, sekä saatavuuden ja eheyden tarkoituksenmukaisin teknisin sekä hallinnollisin toimin. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluu mm. ohjeistukset henkilötietojen käsittelyyn, laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttöoikeudet, pääsy asiakastietoihin (kulunvalvonta, suojatut yhteydet, lukitut tilat, lokitiedot) sekä nimitetty tietosuojasta vastaava.

10. Asiakkaan oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavanlaiset oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Asiakas voi halutessaan tehdä tietopyynnön Osuuskunta Maitomaan asiakasrekisterissä olevista omista tiedoistaan. Asiakkaan tulee käydä paikan päällä Osuuskunta Maitomaan konttorilla tunnistautumassa ja täyttämässä lomake tietopyynnön tekemiseen. Tunnistautumiseen vaaditaan voimassa oleva henkilökortti.
  • Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin asiakkaalla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Asiakas voi halutessaan, tai havaitessaan virheen Osuuskunta Maitomaan asiakasrekisterissä tehdä pyynnön tietojen oikaisemiseen. Tietojen oikaisupyyntö voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostilla, tai käymällä paikan päällä Osuuskunta Maitomaan konttorilla.
  • Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Asiakas voi halutessaan, tai asiakassuhteen päättyessä tehdä pyynnön tietojen poistamiseen. Tietojen poistamispyyntö voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostilla, tai käymällä paikan päällä Osuuskunta Maitomaan konttorilla. Tietojen poistossa on kuitenkin huomioitava tietojen säilytyksen lailliset periaatteet.
  • Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Asiakas voi halutessaan rajoittaa omien tietojensa käsittelyä. Tietojen käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostilla, tai käymällä paikan päällä Osuuskunta Maitomaan konttorilla.
  • Asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Vastustamisoikeus
  • Asiakkaalla on halutessaan vastustamisoikeus tietojen käsittelyyn. Vastustamisoikeuspyyntö voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostilla, tai käymällä paikan päällä Osuuskunta Maitomaan konttorilla.
  • Asiakas voi käyttää vastustamisoikeutta, jos henkilötietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Asiakkaalla on halutessaan oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakkaan tulee käydä paikan päällä Osuuskunta Maitomaan konttorilla tunnistautumassa ja täyttämässä lomake tietojen siirtopyynnön tekemiseen. Tunnistautumiseen vaaditaan voimassa oleva henkilökortti.
  • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Puhelimitse, tai sähköpostilla tehdyissä pyynnöissä käytetään asiakkaan monivaiheista tunnistamista. Osuuskunta Maitomaan konttorilla tunnistautumiseen vaaditaan voimassa oleva henkilökortti.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

https://tietosuoja.fi/etusivu
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen
Osuuskunta Maitomaa tarkastelee asiakasrekisteriä vuosittain ja asiakirjaa päivitetään tarvittaessa.

Evästeseloste